SEO gullugy bilen netijeli hyzmatdaşlygyň 10 semalt düzgüni: Onuň işine nädip goldaw bermeli?


Gözleg motorlarynyň optimizasiýasy satuw gazanmak mümkinçiligini ep-esli ýokarlandyrýar, ýöne kepillik däl. Theerleşişiň netijeliligini diňe Google-da we agentligiň işinde bolup geçýän üýtgeşmeler däl-de, eýsem bilmelidiris. Ingerleşişi bilen baglanyşykly köp möhüm meseleler size baglydyr. Müşderi hökmünde web sahypaňyzyň Google-da ýerleşişiniň täsirine nädip täsir edip bilersiňiz?

Ingerleşişine täsir edýän faktorlar haýsylar?

Saýlanan sözlemler üçin Google gözleg netijeleriniň iň gowy onlugynda web sahypaňyz görünse, ýerleşişine minnetdarlyk bildirmeli. Whyöne näme üçin web sahypaňyz we beýlekiler däl? Muny kesgitleýän faktorlara diýilýär reýting faktorlary. Agentlik çäreleri meýilleşdirende göz öňünde tutýar. Agentlik tarapyndan taýýarlanan gowy ýerleşdiriş strategiýasy, web sahypaňyzyň üstünlikleriniň esasy bölegidir.

Şeýle-de bolsa, iň gowy edara hem netijeleri kepillendirip bilmeýär. Google tarapyndan algoritmiň yzygiderli kämilleşdirilmegi hem möhüm ähmiýete eýe. Recentlyakynda sahypany ilkinji onluga giren zat, şu gün işlemän biler ýa-da sahypanyň görünişini peseldip biler. Şeýlelik bilen edaraňyzyň tagallalary garaşylmadyk ýagdaýda yza gaýdyp biler. Bu, elbetde, ajaýyp mysal, ýöne Google-yň hereketlerine we kararlaryna hiç birimiziň täsirimiz ýok.

Şeýle-de bolsa, SEO-nyň netijeliligine täsir edýän ýene bir möhüm ugur bar - bu siziň garaýşyňyz we edara bilen hyzmatdaşlygyň hilidir. Näme edip bilersiňiz we ýalňyşlyklar näme, öňüni alyp bilersiňiz? Ingerleşişdäki täsirleriň gazanylmagyny haýalladýan iň köp ýaýran sebäplere serediň we bu size bagly.

1. SEO gysga tapgyrynda biperwaý

SEO gullugy ýerleşişi barada bilýär, ýöne işiňiz, işleýän pudagyňyz we müşderileriňiz hakda hökman köp zat bilmeýär. Şonuň üçin onuň bilimleri sizden alnan gysga jogaplara esaslanmalydyr.

Bu etapda müşderiniň wagtynyň ýokdugy we diňe umumy, lakoniki jogaplar berýändigi eýýäm bolup geçdi. Galyberse-de, edara size täze iş meýilnamasyny döretmeli däl, ýerleşdirmeli, şeýlemi? Hiç zat ýalňyş bolup bilmez. Jümleleri saýlamak, hereketleriň yzygiderliligini meýilleşdirmek, baglanyşyk gazanmak - bu işleriň hemmesi siziň iş strategiýaňyza laýyk bolmaly.

Bu ýerde wagt tygşytlamak diňe görnüp dur. Todayöne bu gün, SEO agentliklerine kompaniýaňyz barada dogry maglumat bermeli; ýogsam, birnäçe aýdan web sahypaňyzdaky düzedişlere gark bolarsyňyz, müşderileriňize düşnüksiz stil we her niçigem bolsa yzyna almagy meýilleşdirýän önümleriňizi mahabatlandyrmak.

2. ingerleşmek üçin zerur bolan web sahypasynyň üýtgeşmelerini ýerine ýetirmegi yza süýşüriň

SEO gullugy bilen hyzmatdaşlygyň başynda deslapky barlag web sahypaňyzda köp ýalňyşlyklary we kemçilikleri ýüze çykaryp biler. Theerleşiş üçin web sahypasynyň optimizasiýasy we satuwlara ep-esli täsir edýän funksiýa degişli bolup biler.

Adatça, hyzmatdaşlygyň ilkinji aýynda web sahypaňyzyň ýerleşiş effektleriniň ösmegine päsgel berip biljek ähli gowşak taraplary ýok edilýär. Sahypa administratoryňyzyň etmeli edarasyndan maslahat berilýän sahypa üýtgeşmeleriniň uzyn sanawyny alyp bilersiňiz. Bu wezipe gaty köp we köp wagt talap edip biler, ýöne bu möhümdir. Şonuň üçin teklipleri ýerine ýetirmekden çekinmäň Semalt ýaly SEO agentliklerinden. Agentligiň şu gün işe başlap biljekdigini ýadyňyzdan çykarmaň, emma web sahypasynda çynlakaý kemçilikler bar bolsa bu hereketler täsirli bolmaz

Işlemek üçin amatly agentlik gözleýärsiňizmi?

Size hödürleýän zadymyza serediň

3. SEO gullugy bilen müşderiniň arasyndaky aragatnaşyk problemalary

Bu nokat hakykatdanam agentlige we müşderä deň derejede degişlidir. Netijeli aragatnaşyk zerurdyr. Agentlik öz işleri barada düşnükli we düşnükli bolmaly we internet marketingi bilen tanyş däl bolsaňyzam nämeleriň bolup geçýändigini bilýän görnüşde size sorag bermeli. Netijede, edara aragatnaşygyň dowamlylygy barada alada etmeli, e-poçtalara netijeli jogap bermeli, soraglar bilen jaň edeniňizde we size wagt tapanda kwitansiýa bilen yzyna ibermeli däl.

Müşderi tarapynda aragatnaşyk nähili bolmaly? Agentlik köplenç dürli işler ýa-da ownuk maglumatlar üçin siziň tassyklamagyňyzy talap eder, edaranyň çalt alýandygyna göz ýetiriň. Otherwiseogsam, pozisiýalaryň hereketlerini gijikdirersiňiz. SEO hünärmenleriniň ýa-da göçürijileriň işi barada teswirleriňiz bar bolsa, nägileligiňizi bildirmek ýeterlik däl.

Islendik zadyň gowulaşmagy üçin konstruktiw tankyt gerek, ýagny size laýyk gelmeýän zadyň we sebäbiniň anyk görkezmesi. Soňra diňe edara işini üýtgedip, garaşýanlaryňyza görä käbir elementleri durmuşa geçirip biler, elbetde bu SEO ýörelgelerine laýyk bolsa.

4. Tehniki we marketing temalaryna göwünsizlik

Web sahypasyny ýerleşdirýän siz däl, näme üçin ýerleşiş barada bilim gerek? Elýeterli. Belli bir işler üçin pul töleýärsiňiz, şonuň üçin SEO hasabatlaryna düşünmek üçin iň bolmanda käbir esasy bilimlere eýe bolmaly. Theerleşişi barada esasy bilim, internet marketingine goýulýan maýa goýumlaryna hakyky göz aýlamaga mümkinçilik berer.

Artykmaç we real däl garaşmalar bilen baglanyşykly lapykeçliklerden gaça durarsyňyz. Ilkinji netijelere nämä garaşmalydygyny we näçe wagt garaşmalydygyny bilersiňiz. Agentlik bu zatlaryň hemmesi barada size habar bermelidir, ýöne telekeçileriň tehniki we marketing temalaryna şeýle bir islemeýändikleri sebäpli, ýerleşişiň gidişi barada asla eşitmek islemeýärler.

Agentlik hiç zat bilmeýän müşderiler bilen işlemegi halaýan ýaly däl. Munuň tersine, bilimli müşderi hereketde aňly hyzmatdaşdyr. Şonuň üçin müşderiniň internet marketingi barada esasy bilimleriniň bolmagy möhümdir. Muny her kimiň näme edýändigimize we näme üçin düşünmegimizi isleýändigimiz üçin aýdýarys.

5. SEO-da ýerliksiz ähmiýet bermek

Agentlik sizden gysga we häzirki maglumatlara esaslanyp çäreleri geçirer. SEO wagt talap edýändigini ýadyňyzdan çykarmaň. Şonuň üçin uzak möhletde ileri tutuň. Maý aýy bolsa we iýun aýynda satuw kampaniýasyny geçirmek isleseňiz, ýerleşiş işlemez.

Google Advertising ýa-da Facebook Mahabatlaryny ulanyp gysga marketing kampaniýalaryny geçirmek has gowudyr. Başga bir tarapdan, indiki ýylda satuwy köpeltmek we belli teklip elementlerini saýlamak maksady bar bolsa, bu pozisiýa eýeleýänler üçin hakyky maksat. Ingerleşmekde başga näme etmeli? Netijeli taktika, eýýäm uly isleg bildirilýän önümlere we hyzmatlara ünsi jemlemekdir. Munuň netijesinde effektleri has çalt görersiňiz we ikinji ýerde teklibiň kynçylykly elementleriniň üstünde işlärsiňiz.

Işlerimiziň esasy maksadynyň size girdeji gazanmakdygyny ýatdan çykarmaň. Näbelli önümiň meşhurlygyny ýa-da täze markanyň keşbini döretmek diňe bir ters täsir edýär we biziň pikirimizçe, ýerleşiş hyzmat etmeýär.

6. SEO göçürme - teksti kabul etmek

Ingerleşişde möhüm bir iş, dogry sözlemler bilen web sahypaňyz üçin optimal we baýlaşdyrylan mazmun döretmekdir.

Başga biriniň tekstlerine obýektiw baha bermek kyn. Bir adamyň halamagy, başga biriniň göwnünden turmazlygy mümkin. Web sahypasynda çap etmezden ozal tassyklamak üçin täze tekstleri alarsyňyz. Teksti ýatyrmagyň ýerine, oňa teswir goşmagyňyz we size laýyk gelmeýän bölümleri bellemegi möhümdir. Şol belliklerden SEO göçürme ýazyjysy degişli düzedişleri girizip biler.

Netijede, siziň makullamagyňyzy garaşmagyň wagty hem möhümdir. Tekstleriň kabul edilmegini gijikdirmäň. Sahypa näçe ir girenlerinde, gözleg netijelerinde öz pozisiýalarynda has çalt işlejekdigini ýadyňyzdan çykarmaň. SEO üçin pul töläniňizde, SEO mazmunynyň döredilmegi üçin hem pul töleýärsiňiz. Hiç kim makullamazdan we ony çap etmänkä, hakykatdanam puluňyzy biderek sarp edýärsiňiz. Şonuň üçin tekstleriň ykbaly birneme eliňizde.

7. SEO-nyň web sahypasy üçin möhüm üýtgeşmelerinde razyçylygyň bolmazlygy

Dizaýnyna köp maýa goýan we üýtgejek bir zady göz öňüne getirip bilmeýän web sahypalarynyň eýelerindenmi? Şeýle saýtdan garaşylýan girdeji almazlyk töwekgelçiligini başdan geçirýärsiňiz.

Her bir gowy web sahypasy bir wagtyň özünde işlemek we Google üçin amatly däl. Web sahypa satuw guralydyr. Elbetde, özüne çekiji, ýöne ulanmak aňsat we Google gözleg netijelerinde görünmeli. Ingerleşişi üçin, söz düzümleri bolan tekstleri öz içine almagy we tehniki taýdan optimallaşdyrylmagy möhümdir. Tehniki optimizasiýa ulanyjylara görünmeýär, şonuň üçin müşderiniň garşylygy bilen baglanyşykly däl. Täze tekst meýdanlaryny goşmak islemeýär, ýöne beýle üýtgeşmeler bolmazdan, web sahypasynyň bäsleşigiň ýerinden yza galýandygyna düşünmelidiris.

8. Web sahypasyna maýa goýmak isleginiň bolmazlygy

Agentlik siziň üçin SEO-ny iň ýokary derejede ýerine ýetirip biler. Şeýle-de bolsa, ýerleşiş, ilkinji nobatda, köp sanly sapar döreder. Indiki näme? Web sahypasynda alan ulanyjy gözleýän zadyny tapmaly, web sahypasynda aňsatlyk bilen gezmeli we ahyrynda özüne çekiji teklip tapmaly.

Görüş tarapy ýerleşişde iň möhüm bolup bilmez, ýöne satuwda möhüm rol oýnaýar. Ingerleşiş wagtynda SEO agentlikleriniň hemmesi oňa üns berenok, ýöne satuwdan soň. Web sahypasyna traffigi gurmak bilen bir wagtyň özünde, bu traffigiň satuwy döredýändigini ýa-da bolup biljek päsgelçilikleriň girdeji getirmejekdigini seljereris.

Tertibi üýtgetmegi teklip edip bileris, menýuny täzeden gurmagy teklip edip bileris, şuňa meňzeş dükanlary we web sahypalaryny görkezip bileris, ýöne arzan bahalar ýa-da beýleki artykmaçlyklar bilen. Positionsokary wezipeler ýeterlik däl, şonuň üçin web sahypasynyň üstünlikli bolmagy üçin, yzygiderli gowulaşmagyna, tendensiýalara uýgunlaşmagyna we ilkinji nobatda ulanyjylaryň isleglerine maýa goýmaga taýyn bolmaly.

Indiki nokatlar, bilmän goýberip biljek ýalňyşlyklaryňyza degişlidir we şeýlelik bilen edara tarapyndan şu wagta çenli döredilen ähli netijeleri ýatyryp bilersiňiz. Şeýle ýagdaýlary özümiz ençeme gezek başdan geçirdik. Birnäçe aýlap işimiz ýitdi we müşderi şu wagta çenli goýlan maýa goýumlarynyň biderek bolandygyna gaharlandy. Şeýle ýakymsyz ýagdaýlaryň sebäbi näme?

9. SEO hünärmenleri bilen maslahatlaşman web sahypasyna üýtgeşmeler girizmek

Bir teksti ýa-da URL-ni üýtgetmegiň uly bir zat däldigine ynanyp bilersiňiz. Hiç kimiň üns bermejek kiçijik kosmetiki degişi. Şeýle-de bolsa, ýerleşiş üçin, traffigiň köp bölegini döreden oňat ýerleşdirilen sahypa degişli bolsa, kiçijik üýtgeşiklik hem rewolýusiýa bolup biler.

.Erleşişi, belli bir URL salgysy we sözlemler bilen sahypadaky aýratyn mazmun ýaly elementler bilen ýakyndan baglanyşyklydyr. Bu ugurda üýtgeşmeler, haýsy üýtgeşmeleriň kabul edilendigini we web sahypasynyň ýagdaýyna howp salmajakdygyny SEO hünärmeni bilen maslahatlaşyp edilmeli.

10. SEO bilen maslahatlaşman tutuş sahypany üýtgetmek

Domeniňizi, markaňyzy ýa-da kompaniýanyňyzyň adyny üýtgetmegi meýilleşdirýärsiňizmi? Işi şu wagta çenli gazanylan netijeleriň täze domene geçirilmegi üçin meýilleşdirjek pozisiýasyna habar beriň.

Iş tertibi şeýle bolmaly: täze web sahypasyny durmuşa geçirýärsiňiz, mazmun döredýärsiňiz, emma köne web sahypasy henizem bar. Şuny göz öňünde tutup, pozisiýany gönükdirmeleri amala aşyrmak we gazanylan netijeleri saklamak mümkinçiligi bar.

Gysgaça mazmun

Positionerleşýänleriň iň köp duş gelýän kynçylyklary bolsa gerek. Olaryň köpüsi müşderileriň biliminiň ýoklugy we bilmezligi netijesinde ýüze çykýar, şonuň üçin bilimleri müşderiler bilen paýlaşmak we işleri ýönekeý dilde gürleşip biljek aragatnaşyk adamyny tabşyrmak gowy maýa goýumdyr.

Web sahypaňyzyň görnükliligi a esasan SEO-larda, ýöne görşüňiz ýaly, siziň tarapyňyzda galan birnäçe tarap hem bar. Agentlik bilen işlemek üçin birneme wagt sarp edip, esasanam kompaniýaňyz, teklibiňiz we müşderileriňiz hakda bilim nukdaýnazaryndan goldaw bermäge açyk bolmaly.

mass gmail